Home
Over ons
Dienstverlening
Projecten
Projectbarometer
Partners
Contact

Advies en dienstverlening.


Schriftelijke informatie aanvragen

Neem contact met mij op

De optimale opbouw van de organisatie.
Aan de hand van een inventarisatie van de primaire en secundaire processen binnen uw organisatie, kan Van Kemenade Consultants voorstellen ontwikkelen voor de optimale opbouw of verdere ontwikkeling van uw organisatie. Gegeven enerzijds de behoefte aan netto inzetbare uren van medewerkers van de verschillende disciplines en anderzijds de te ramen uren voor secundaire zaken zoals ziekte, verlof, opleiding, werkoverleg etc. kan de vereiste opbouw van de organisatie in termen van uren of fulltime equivalenten worden berekend.

Daarbij kan, rekening houdend met de eisen van de arbeidstijdenwet en CAO of andere van toepassing zijnde rechtspositionele regelingen ook de optimale verdeling van de uren over medewerkers, dus het optimale gemiddelde voor de omvang van deeltijdcontracten, worden berekend.


De optimale structuur van de dienstroosters.
Bij dit alles kan voor de verschillende teams of afdelingen, voor zover sprake is van onregelmatige diensten, ook de optimale inrichting van de dienstroosters worden bepaald. Door het gebruik van speciaal daartoe ontwikkelde geautomatiseerde instrumenten kunnen de kosten van advisering op dit punt zeer bescheiden blijven. In een uitermate kort tijdbestek kunt u beschikken over deze voor u zo belangrijke informatie.


Urenbudget en begroting.

Met deze gegevens wordt beschikt over de basis voor een gedifferentieerd urenbudget. Op jaarbasis wordt beschikt over een prognose voor de tijdbesteding van de medewerkers aan de verschillende primaire en secundaire processen. Een ideaal uitgangspunt voor de opstelling van uw begroting voor het volgende jaar. Uiteraard levert Van Kemenade Consultants deze gegevens mee bij haar advisering over de optimale opbouw van uw organisatie en de optimale structuur van de dienstroosters.


Kengetallen voor de realisering.
De opbouw van de primaire en secundaire processen binnen de organisatie zal van situatie tot situatie kunnen verschillen. Niettemin is het van belang dat kengetallen met betrekking tot de realisering van de verschillende processen als managementinformatie beschikbaar zijn. Van Kemenade Consultants adviseert u met betrekking tot de te verzamelen of uit uw roostersoftware te genereren kengetallen.

Met deze kengetallen kunt u de realisering van uw doelstellingen op de voet volgen. Afwijkingen worden snel gesignaleerd zodat tijdig kan worden bijgestuurd en onnodige budgetoverschrijdingen kunnen worden voorkomen.

Daarnaast kunnen met deze kengetallen veranderende omstandigheden en tendensen met betrekking tot primaire en secundaire processen of omgevingsfactoren in beeld worden gebracht zodat daarop tijdig kan worden ingespeeld.


Jaarplanning.
Met de voorgaande adviezen beschikt uw organisatie over de instrumenten om de personeelsinzet te sturen en beheren. De functies voor sturing en control kunnen daarmee volledig worden ingevuld. Een stap verder kunt u gaan door implementatie van het managementconcept voor jaarplanning. Van Kemenade Consultants ontwikkelde samen met Sybes Kwaliteitszorgsystemen BV geautomatiseerde instrumenten om dit managementconcept te ondersteunen.

Basale gedachte achter dit concept is dat plannen beter is dan roosteren. Het roosteren van onregelmatige diensten vertoont over het algemeen een sterk ad hoc karakter. Dat wil zeggen dat voordurend door middel van mutaties wordt ingespeeld op incidenten. Het gevolg is vaak sprake is van grote onzekerheid van medewerkers over de uiteindelijk door hen te verrichten diensten. Door te werken met een jaarplan kan een groot deel van de incidenten worden voorzien. Immers, niet alleen bepaalde fluctuaties binnen de primaire processen kunnen worden voorzien, maar ook voor veel secundaire processen is dit het geval. Door al deze situaties tevoren met elkaar in verband te brengen kunnen knelpunten op de langere termijn in beeld worden gebracht zodat daar tijdig op kan worden ingespeeld. Verrassingen en daarmee samenhangende noodmaatregelen kunnen daarmee worden voorkomen.

Een natuurlijk gevolg van de toepassing van dit managementconcept is dat er meer rust komt in de planning van de diensten van de medewerkers. Dit heeft als snel een dempend effect op bijvoorbeeld het ziektepercentage. Daarnaast kan de tijdbesteding aan de primaire processen van de organisatie sterk worden bevorderd. Dit heeft een duidelijke kwaliteitsverbetering tot gevolg.

Implementatie van het managementconcept voor jaarplanning vraagt wel om een andere benadering van het denken over het roosteren van medewerkers. In veel gevallen zal daarbij een cultuuromslag zijn vereist. Van Kemenade Consultants zal uw organisatie daar graag in begeleiden.


Managementcontracten.
Waar gebruik wordt gemaakt van het managementconcept voor jaarplanning als instrument voor de sturing van de primaire en secundaire processen binnen de organisatie kan ook worden gekozen voor een decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit is mogelijk omdat dan wordt beschikt over de middelen voor budgettering en sturing en control voor de organisatie op alle niveaus.

Voor bijvoorbeeld afdelingen of teams kan enerzijds een taakstelling met een passend urenbudget worden vastgesteld. De afdeling of het team baseert daarop een jaarplan. Dit jaarplan wordt vastgelegd in een managementcontract.

De uitvoering van het jaarplan wordt periodiek gevolgd door middel van de uit de roostersoftware te genereren of anderszins te verzamelen kengetallen. Waar nodig kan worden gecorrigeerd of bijgestuurd.

Met deze optie kan de betrokkenheid van de medewerkers (teams of afdelingen) bij de organisatie in hoge mate worden bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers voor het functioneren van het team of de afdeling wordt duidelijker vormgegeven.

Ook hier zal in de meeste gevallen sprake zijn van een aanzienlijke cultuuromslag. Van Kemenade Consultants zal uw organisatie dan ook graag begeleiden bij de implementatie van vormen van contractmanagement.

| Disclaimer | Info | © 2005 VKC